strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Aktualności

Aktualnie realizowane projekty
Start / Aktualności
Pandemia koronawirusa (COVID-19) jest przede wszystkim kryzysem humanitarnym wpływającym na życie ludzi, który wywołał jednak globalny kryzys gospodarczy. Wpłynął bardzo mocno na sektor turystyczny, który ma kluczowe znaczenie dla wielu krajów, ludzi, miejsc i firm, przy czym wpływ ten jest szczególnie odczuwalny w krajach, miastach i regionach, w których turystyka jest ważną częścią gospodarki.
Turystyka generuje wymianę walut, napędza rozwój regionalny, bezpośrednio wspiera wiele rodzajów miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz stanowi podstawę wielu lokalnych społeczności. Sektor ten bezpośrednio przyczynia się średnio do 4,4% PKB, i odpowiada za 21,5% eksportu usług w krajach OECD. Udziały te są znacznie wyższe szczególnie w kilku krajach OECD. Na przykład turystyka w Hiszpanii stanowi 11,8% PKB, podczas gdy podróże stanowią 52,3% całkowitego eksportu usług, w Meksyku liczby te wynoszą odpowiednio 8,7% i 78,3%, na Islandii 8,6% i 47,7%, w Portugalii 8,0% i 51,1%, a we Francji 7,4% i 22,2%.

Turystyka jest sektorem usługowym, bezpośrednio przyczyniającym się bezpośrednio do zatrudnienia w krajach OECD 6,9% osób.Sektor ten jest wiodącym źródłem miejsc pracy i tworzenia miejsc pracy, zapewniając dużą ich liczbę dla pracowników o niskich umiejętnościach, wraz z miejscami pracy o wyższych kwalifikacjach. Zatrudnia również wielu pracowników sezonowych, pracujących w niepełnym wymiarze godzin i pracowników tymczasowych. Ponieważ kryzys utrzyma się w okresie od czerwca do lipca do sierpnia i zmniejszy zdolność produkcyjną wielu gałęzi przemysłu, wiele z tych miejsc pracy zostanie bezpośrednio dotkniętych. W normalnych okolicznościach sektor może pomóc zapewnić różnorodne możliwości zatrudnienia migrantom, kobietom, studentom i starszym pracownikom, nie tylko w dużych miastach, ale także na obszarach oddalonych, wiejskich i przybrzeżnych oraz w innych często niestabilnych gospodarczo miejscach, w których alternatywne możliwości mogą być ograniczony. Na przykład udział zatrudnienia w turystyce stanowi 15,7% całkowitego zatrudnienia w Islandii, 13,5% w Hiszpanii, 10,3% w Irlandii, 10,0% w Grecji i 9,8% w Portugalii.
Turystyka jest jednym z sektorów najbardziej bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem, co wymaga natychmiastowych i długoterminowych reakcji. W związku z zahamowaniem podróży lotniczych i międzynarodowych oraz zamknięciem miejsc turystycznych i atrakcji, odwołaniem lub przełożeniem głównych festiwali i wydarzeń oraz ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych (wewnątrz i na zewnątrz) w wielu krajach, ten wpływ COVID-19 na globalną turystykę jest przytłaczający i natychmiastowy. Ponadto, pomimo udowodnionej odporności sektora w odpowiedzi na poprzednie kryzysy, sama głębia i zasięg wpływu COVID-19 na turystykę i szeroko pojętą gospodarkę oznacza, że szybkie ożywienie nie jest prawdopodobne. Odzwierciedlając pilną sytuację, nadzwyczajne spotkanie ministrów turystyki G20 odbyło się 23 kwietnia 2020. Ministrowie wydali oświadczenie, że z zadowoleniem przyjmują wysiłki poszczególnych krajów na rzecz złagodzenia skutków pandemii pod względem gospodarczym i społecznym oraz zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia wsparcia w celu trwałego i sprzyjającego włączenia społecznego i ożywienia sektora turystyki.
W rzeczywistości globalna turystyka zostanie mocno dotknięta w 2020 r. i później , nawet jeśli rozprzestrzenianie się wirusa zostanie opanowane w nadchodzących miesiącach. Firmy turystyczne były jednymi z pierwszych, które zostały zamknięte po wprowadzeniu środków mających na celu powstrzymanie wirusa, ponieważ turystyka obejmuje kontakty międzyludzkie i przemieszczanie się osób podróżujących z miejsca stałego zamieszkania do miejsc docelowych w ich własnym kraju, oraz do innych państw. Działania związane z turystyką również prawdopodobnie będą jednymi z ostatnich, które zostaną wznowione i będzie odbywać się to stopniowo. Nawet po otwarciu firmy turystyczne będą podlegały nowym procedurom operacyjnym w przypadku braku szczepionki. Pandemia może mieć również wpływ na zachowania turystów, wpływając na wznowienie i powrót turystyki krajowej i międzynarodowej.
Zrewidowane szacunki OECD wskazują na 60% spadek turystyki międzynarodowej w 2020 r., Który spadnie do 80%, jeśli ożywienie zostanie opóźnione do grudnia. Ostatni raz, gdy globalna gospodarka turystyczna się skurczyła, nastąpił bezpośrednio po kryzysie finansowym w 2008 r., Kiedy liczba przyjazdów międzynarodowych spadła o 3,9%. Jest to zgodne z ostatnimi prognozami innych organizacji, które podobnie wskazują na znaczące odwrócenie poprzednich prognoz wzrostu. Najnowsze szacunki UNWTO wskazują na 22% spadek liczby międzynarodowych przyjazdów turystów w pierwszych trzech miesiącach roku 2020 r. Przewiduje się spadek między 58% a 78%, co oznaczałoby stratę w wysokości od 910 mld USD do 1,2 bln USD w przychodach z eksportu z turystyki. Tymczasem Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki (WTTC) prognozuje, że 100,8 milionów miejsc pracy jest zagrożonych na całym świecie. W raporcie sektorowym dotyczącym polityki sektorowej zidentyfikowano turystykę jako jeden z najbardziej wrażliwych sektorów, w którym niezwykle prawdopodobne jest, że nastąpi drastyczny spadek zatrudnienia w wyniku kryzysu COVID-19.
Prognozy na poziomie krajowym podobnie odzwierciedlają skalę oczekiwanego wpływu na turystykę w 2020 r., A także wyzwania związane z dokonywaniem prognoz w szybko zmieniającej się i niepewnej sytuacji. Takie kraje jak Chile, Finlandia i Wielka Brytania opracowały scenariusze oparte na założeniach i uproszczeniach, które wskazują na różne możliwe wyniki. Ostatecznie zależeć to będzie od ewolucji kryzysu gospodarczego i sanitarnego oraz od interakcji złożonego zakresu czynników popytu i podaży
Próby prognozowania prawdopodobnego wpływu pandemii na gospodarkę turystyczną szybko zostały wyprzedzone szybkością ewolucji sytuacji wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii. Rosną jednak obawy, że powrót do poziomów sprzed kryzysu może potrwać dwa lata lub dłużej . Międzynarodowe Stowarzyszenie Podróży Lotniczych (IATA) przewiduje, że linie lotnicze raczej nie powrócą do poziomów sprzed kryzysu przed rozpoczęciem 2021 r.

strona 1 z 6