strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Ekonomia społeczna

Start / analizy / Ekonomia społeczna

Ekonomia – dlaczego społeczna?

Dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej świadczymy szereg usług związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym gmin, miast i regionów.

Usługi doradztwa eksperckiego dotyczące planów strategicznych lubelskich miast i gmin uwzględniające ekonomię społeczną  na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu trzech regionalnych spotkań sieciujących w trzech subregionach województwa opolskiego celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a podmiotami ze sfery biznesu i nauki – ROPS Opole
Warsztaty sieciujących pn.: „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” – ROPS Białystok
usługi konsultacyjne w obszarze przygotowania regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej dla województwa lubuskiego, opolskiego i śląskiego
Aktualizujemy dokumenty strategiczne gmin i powiatów uwzględniające ekonomię społeczną w ramach doradztwa specjalistycznego i doradztwo specjalistyczne dotyczącego ekonomii społecznej dla ROPS w Zielonej Górze
Prowadziliśmy seminaria pt. „Ekonomia społeczna w rewitalizacji” dla ROPS w Rzeszowie
Świadczymy specjalistycznego doradztwo marketingowe, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020 dla: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus” w Łodzi
Usługi doradztwa eksperckiego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Cykl szkoleń dotyczący ekonomii społecznej dla miast i gmin: Olsztyn, Lubawa, Susz, Piecki, Wydminy, Gołdap, Dobre Miasto i Miłki. Szkolenie dotyczą m.in. zlecania zadań w oparciu o stosowania klauzul społecznych

 

 

 

Recent Posts