strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Szlak kultury wołoskiej

Start / analizy / Szlak kultury wołoskiej

Podróż w czasie krajobrazami karpackimi

Strategia promocji „Szlaku Kultury Wołoskiej” to wprowadzenie, prezentacja głównych założeń w kontekście projektu, specyfiki kultury wołoskiej i jej zachowania w Karpatach polskich i słowackich oraz wcześniejszych inicjatyw na rzecz wsparcia i promocji kultury pasterskiej. Jest to uzupełnienie (tło) kolejnych elementów koncepcji. Kolejna jej część obejmuje analizę działań promocyjnych wybranych obszarów górskich w  Europie – wybór przykładów stanowiących przykłady dobrych praktyk, jak również analizę turystyki w Karpatach polskich i słowackich w ujęciu politycznym, ekonomicznym, społecznym i  technologicznym. W zakresie analizy rozwoju turystyki w Karpatach polskich i  słowackich ograniczono się do obszaru oddziaływania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, stanowiącego źródło finansowania projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. Do  analizy benchmarkingowej wybrano obszary górskie o charakterze transgranicznym (m.in. Alpy, Pireneje i  Karpaty), na których rozwijała się kultura pasterska, definiująca kulturę wołoską.

„Szlak Kultury Wołoskiej” stanowi wspólną inicjatywę partnerów polskich i słowackich, współpracujących pod egidą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“. Koncepcja szlaku nawiązuje jednocześnie do wcześniejszych idei. Wprawdzie po stronie słowackiej nie były podejmowane inicjatywy w zakresie tworzenia szlaków kultury wołoskiej, czy pasterskiej, a „Szlak Kultury Wołoskiej” jest pierwszą inicjatywą w tym zakresie, niemniej prowadzone są działania zmierzające do ochrony i promocji dziedzictwa pasterskiego.

Opracowując Strategię mieliśmy na względzie specyfikę obszarową i kulturową oraz uwarunkowania projektowe. Dlatego przyjęto, że „Szlak Kultury Wołoskiej” należy traktować jako ideę – obszar, nie jako tradycyjnie rozumiany szlak kulturowy o  charakterze liniowym lub sieciowym (podobnie, jak np. „Żelazny Szlak Pirenejów”). Jednocześnie nie  pominęliśmy także innych programów i projektów, które odnosiły się m.in. do wyznaczenia i  opracowania koncepcji funkcjonowania szlaku oraz tradycji pasterskich w  Karpatach.

Jednym z  elementów projektu jest wykonania analizy działań promocyjnych obszarów górskich w  Europie – opracowanie koncepcji promocji „Szlaku Kultury Wołoskiej”. Równolegle prowadzone są m.in. działania popularyzujące kulturę wołoską i jej znaczenie dla lokalnych społeczności oraz imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Działania te zostały ujęte w projektowaniu długofalowych działań promujących szlak.

Idea rozwoju szlaków kulturowych jest wspierana w sposób szczególny przez instytucje Unii Europejskiej. Zgodnie z polityką Rady Europy kluczowe znaczenie ma zachowanie i ochrona dziedzictwa, jako źródła społecznego, ekonomicznego i kulturowego otoczenia życia mieszkańców Europy. Promocja europejskiej kultury powinna spowodować rozwój turystyki kulturowej, zachęcić do podróżowania i odkrywania bogatego dziedzictwa naszego kontynentu, a także zainicjować łączenie w wymiarze ponadregionalnym i ponadnarodowym ludzi oraz miejsc o wspólnej historii i  kulturze. W rezultacie powstają międzynarodowe sieci współpracy – szlaki kulturowe. Jedną z takich sieci jest w założeniu „Szlak Kultury Wołoskiej”, obejmujący obszar pogranicza polsko-słowackiego.

„Dobre przykłady działań na rzecz rozwoju turystyki w obszarach górskich w Europie” zawarte w Koncepcji promocji „Szlaku Kultury Wołoskiej” zaprezentowaliśmy na: Konferencji podsumowującą projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” (23-24 października 2018 r. w Polańczyku).

Dla „Szlaku Kultury Wołoskiej” zaproponowano wizję i cele w zakresie promocji. Wizja nawiązuje do  pasterskiego, międzynarodowego i górskiego charakteru szlaku. Podkreśla, że jest to szlak kulturowo-przyrodniczy, stwarzający możliwość odkrywania kultury wołoskiej, a równocześnie uprawianie turystyki przyrodniczej i aktywnej. W rozwiązaniach koncepcyjnych uwzględniono zarówno wnioski z  analizy benchmarkingowej działań promocyjnych wybranych obszarów górskich w  Europie, jak również wcześniejszych inicjatyw dedykowanych kulturze wołoskiej i tradycjom pasterskim.

Podobne wpisy