strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Zamówienia

Start / Inne / Zamówienia
Samorząd lokalny (miasta i gminy)
Samorząd regionalny (powiaty, województwa)
Stowarzyszenia i Lokalne Grupy Działania
Urzędy Pracy, instytuty, firmy i inne

♠ Strategie i programy rozwoju, marketing miejsc , turystyka, szkolenia i badania….

1. Urząd Miasta Sopotu
• Zaproszenie do współopracowania w ramach wygranego przetargu Strategii marketingu turystycznego Miasta Sopotu oraz Programu budowy marki Miasta Sopotu przez grupą Totem sp. z o.o.
• Opracowanie metodologii projektu, zatwierdzonej przez Magistrat
• Audyt i analiza (w oparciu o źródła wtórne) stanu rozwoju turystyki Sopotu
• Zdefiniowanie celów na poziomie strategicznym w obszarze turystyki
• Autorski program Markowych produktów turystycznych dla Sopotu
• Założenia do programów operacyjnych promocji Sopotu, wraz ze skazaniem możliwych źródeł finansowania
• Konsultacje z branżą i turystycznym samorządem gospodarczym
• Opracowanie programu aktywizacji mieszkańców
• Opracowanie strategii rozwoju turystyki miasta Sopot – część analityczna i strategiczna
• Program Działań Marketingowych miasta Sopotu, kampania – 5 letnia 2006-2010

2. Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
• Przeprowadzenie audytu i analizy dla wizerunku marki miasta
• Opracowanie założeń strategicznych dla marki Miasta Szklarska Poręba
• Opracowanie i przeprowadzenie wg autorskiego pomysłu konkursu na znak marki Miasta Szklarska Poręba
• Przygotowania projektu badań znaku marki miasta i ich przeprowadzenie
• Współpraca z firmą graficzną i prowadzenie prac nad powstaniem znaku
• Opracowanie założeń dla systemu wizualnego i programu komunikacji marki
• Przygotowanie i przeprowadzenie projektu badań turystów i mieszkańców
• Przeprowadzenie analizy strategicznej w obszarze turystyki i produktu turystycznego oraz opracowanie założeń do strategii produktu turystycznego
• Opracowanie koncepcji sieciowego produktu turystycznego

3. Urząd Miasta w Ustce
• Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dot. promocji i wizerunku miasta
• Opracowanie koncepcji współpracy w celu wykreowania wizerunku marki miasta
Strategia Marki Miasta Ustka – zatwierdzona przez Radę Miasta
• Program rozwoju submarek: aktywność i natura wraz z systemami identyfikacji wizualnej submarek

4. Starostwo Powiatowe w Nysie
• Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dot. promocji i współpracy gmin powiatu na rzecz powstania wspólnej strategii promocji
• Opracowanie wstępnej koncepcji projektu promocji Ziemi Nyskiej w ramach współpracy transgranicznej
Strategia rozwoju turystycznego pogranicza nysko – jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego – zatwierdzona przez Radą Powiatu
• Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju turystycznego pogranicza nysko – jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego
Strategia promocji pogranicza nysko – jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego

5. Urząd Miasta w Świdnicy
• Przeprowadzenie konsultacji dotyczących strategii promocji oraz wizerunku Świdnicy

6. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
• Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorczości i turystyki obszaru transgranicznego Rychleby – Góry Złote
• Opracowanie strategii marketingowego wsparcia dla rozwoju turystyki i produktu turystycznego (w tym koncepcji sieciowania transgranicznego produktu turystycznego)
• Opracowanie założeń polityki inwestycyjnej dla wparcia rozwoju turystyki i produktu turystycznego
• Przygotowanie propozycji rozwoju marki transgranicznego obszaru Rychleby – Góry Złote

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie – Iłowa
• Audyt wizerunkowy Regionu Bory Dolnośląskie
• Badania wraz z analizą strategiczną wizerunku Regionu Bory Dolnośląskie, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim
• Cykl szkoleń warsztatowych w programie „Moje umiejętności – to moja praca” – działanie 6.3 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim

8. Urząd Miasta Racibórz
Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 – zatwierdzona przez Radę Miasta

9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi – Ziębice
• Badania i analizy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
• Strategia rozwoju turystyki obszaru QWSI

10. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2010 r. wraz z opracowaniem raportu z tych badań.
Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. wraz z opracowaniem raportu z tych badań.
Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi
Koncepcja utworzenia, rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskiego szlaku „Parki, ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania regionu” wraz z programem jego wdrażania, zarządzania i promocji”

11. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej

12. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Manual Obsługi Turysty – opracowanie i wdrożenie w ramach projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej” – badania punktów informacji turystycznej w Małopolsce metodą „mystery quest” – tajemniczy klient, opracowanie podręcznika obsługi turysty, szkolenia wdrażające podręcznik wraz ze szkoleniami krajoznawczymi, szkolenie praktyczne – study tour po 6 subregionach Małopolski.

13. Urząd Miejski w Szczecinie
• Raport dotyczący ruchu turystycznego na podstawie pierwotnych i wtórnych badań odwiedzających miasto Szczecin w roku 2010 i 2011

14. Urząd Miejski w Elblągu
Strategia promocji Elbląga na lata 2012-2015 wraz z programem budowy marki Elbląga do 2020 r.

15. Urząd Miejski w Malborku
• Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą

16. Starostwo Powiatowe w Giżycku
• Strategia Promocji Turystycznej

17. Urząd Pracy w Nysie
• Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie nyskim

18. Instytut Studiów Wschodnich – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
• „Małe Miasta magnesem dla inwestorów”  – marketing miast – Ukraina (Lwów-Kijów-Charków-Odessa)

19. Urząd Miejski w Nysie
• Strategia Rozwoju Nysy 2015-2022 – zatwierdzona przez Radę Miejską
• Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Nysy 2015-2022

20. Urząd Gminy Tuszów Narodowy
• Analiza potencjału inwestycyjnego gminy Tuszów Narodowy

21. Urząd Gminy Mielec
• Analiza potencjału rozwoju społecznego-gospodarczego gminy Mielec
Strategia Public Relations gminy Mielec

22. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
• Szkolenie dotyczące rozwoju turystycznego powiatu hajnowskiego
• Strategia zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu

23. Lokalna Grupa Działania „Nyskie Księstwo Gór i Jezior”
• Koncepcja produktu turystycznego

24. Urząd Miejski w Słupsku
• Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020

25. Urząd Miejski w Turku
• Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu tureckiego

26. Związek Miast Polskich
– usług eksperckie ds. turystyki dla:
• Partnerstwa samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
• Partnerstwa Aglomeracji Konińskiej
• Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin
• Partnerstwa Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
• Partnerstwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego;
– usługi eksperckie ds. strategii i programowania dla:
• Partnerstwa Subregionu Brzeskiego
• Partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Dzierżoniowskiej
• Partnerstwa Nyskiego 2020

27. Urząd Miejski w Suwałkach (EU Consult)
• Warsztaty i konsultacje społeczne do Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016 –2020

28. Urząd Miejski w Białej
• Warsztaty dotyczące rewitalizacji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do 2023 roku

29. Urząd Miejski w Białym Borze (Pracownia Pozarządowa – Koszalin)
• Dobre praktyki w tworzeniu strategii rozwoju turystki w samorządach lokalnych; korzyści
z posiadania i warunki skutecznego wdrażania.Warsztat z elementami dyskusji moderowanej
z uwzględnieniem wyników badań mieszkańców Gminy Biały Bór;
wstępne określenie strategii rozwojowych Gminy w temacie turystyki;
diagnoza zasobów i potencjału Gminy w tym zakresie

30. Urząd Miejski w Suchedniowie (Instytut Badawczy IPC)
• Warsztat dotyczący  Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026

31. Urząd Miejski w Łomży
Strategii Promocji Miasta Łomża
• Założenia polityki senioralnej
• Założenia polityki kulturalnej miasta ze wskazaniem kierunków rozwoju
• Kierunki rozwoju łomżyńskiego sportu
• Określenie możliwości i sposobów zaspokojenia trzeciego sektora
• Kierunki rozwoju promocji gospodarczej

32. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
• Ekspert ds. rewitalizacji w ramach projektu „Kędzierzyn-Koźle. Rewitalizujemy Chemiczną Twierdzę”

33. Urząd Miejski w Sośnicowicach
• Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i partnerstw „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023”

34. Urząd Miejski w Krasnobrodzie
• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasnobród

35. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
• Seminarium z zakresu kluczowej sfery rozwoju pn. turystyka społeczna
• Seminarium z zakresu kluczowej sfery rozwoju pn. lokalny potencjał kulturowy

36. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
• Oceny merytoryczna lokalnego programu rewitalizacji

37. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
• Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego

38. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
• Warsztaty dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023

39. Urząd Miejskie w Lublinie
• Warsztaty dotyczące ożywienia gospodarczego obszarów rewitalizacji – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina

40. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Instytut Badawczy IPC Wrocław)
• Wykonanie badań rynku sportowego w województwie dolnośląskim – desk research

41. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
• Aktualizacja dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną – doradztwo specjalistyczne
• Doradztwo specjalistyczne dotyczące  ekonomii społecznej

42. Urząd Miejskie w Oświęcimiu
• Strategia Rozwoju Turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030

43. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
•  Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym (szkolenie dla prezydentów, burmistrzów i wójtów woj warmińsko-mazurskiego)
Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PAIiH iPAIiIZ

44. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
• Analiza działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji Szlaku Kultury Wołoskiej

45. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
• Szkolenia dla Uczestników projektu  pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”

46. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
• Przeprowadzenia seminariów pt. „Ekonomia społeczna w rewitalizacji”

47. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus” w Łodzi
• Świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”,  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020.

48. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
• Usługa doradztwa eksperckiego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej

49. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
• Eksperckich tematycznych paneli warsztatowych oraz wsparcie eksperckie opracowania koncepcji tematycznych na potrzebę realizacji  pakietów tematycznych projektu InduCult2.0, współfinansowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE (opracowano: Strategia kultura przemysłowej Opolszczyzny w kontekście kultury przemysłowej Europy Środkowowschodniej, Szlak turystyki przemysłowej Opolszczyzny, Strategia Centrum Kreatywności w Gogolinie)

50. Urząd Miejski w Świnoujściu
• Strategia Rozwoju Turystyki dla miasta Świnoujście na lata 2019-2029

51. Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
• Przeprowadzenie badania rynku i stworzenie strategii marketingowej dla dwóch klas produktów regionalnych,
• Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości opartej o produkt regionalny dla twórców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych z obszarów wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Szkolenia  – hotelarstwo, gastronomia, housekeeping…

1. Hotelarstwo i Gastronomia – Menedżer obiektów hotelowo – gastronomicznych (hotele *** i ****)

• Programy promocji dla obiektów hotelowych
• Współpraca z JST w obszarze sieciowego produktu turystycznego i jego promocji
• Uruchamianie i kategoryzacja obiektów hotelowych
• Wdrażanie systemów zarządzania jakością w hotelarstwie i gastronomii (m.in. HACCP)

2. Projekt szkoleniowo – doradczy dla branży turystycznej „Turystyka Wspólna Sprawa” – trenerzy – eksperci w 14 województwach z 20 tematów w szkoleniach ze współpracy sieciowej oraz w zawodowych i menadżerskich szkoleniach dla branży

3. Centrum Wspierania Biznesu – Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Projekt dot. sieciowania produktów turystycznych „Znanenieznane” – audyty obiektów turystycznych – hotelarskich i świadczących inne usługi turystyczne oraz wdrażanie technologii informatycznych

4. Szkolenia komercyjne dla branży hotelarskiej oraz doradztwo eksperckie w prasie branżowej

5. II Festiwal Promocji Warmii i Mazur – marzec 2012 – Program marki Elbląga – przyspieszenie na drodze do wyróżniania miasta

6. VI Forum Promocji Województwa Łódzkiego – październik 2012 w Spale

7. Stowarzyszenie „Ad Astra” w Nysie – Konferencja polsko-czeska

Zrealizowane projekty

8. Wyższa Szkoła Teologiczna-Humanistyczna w Podkowie Leśnej oddział Nysa – ćwiczenia i warsztaty praktyczne dla studentów studiów magisterskich.