strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Turystyka w gospodarce Polski

Start / Turystyka w gospodarce Polski
Destynacje turystyczne, gospodarka, Prognozy, Turystyka

Udział sektora turystycznego i turystycznego w PKB spadł o 49,1% w 2020 r. i kosztował prawie 62 miliony miejsc pracy.
Całkowitą wartość gospodarki turystycznej w Polsce oszacowano na 110,3 mld zł 2016 r., czyli nastąpił wzrost o 7,7% w stosunku do roku 2015. Oznacza to wkład w wysokości ok. 6% w PKB Polski. Liczba odwiedzających z zagranicy wzrosła o 3,6% do 80,5 miliona w 2016 roku. Obejmuje ona 17,5 miliona przyjazdów turystycznych, dając wzrost o 4,8% w stosunku do 2015 roku i nowy rekord dla Polski od momentu przystąpienia do obszaru Schengen w 2007 r. Niemcy pozostają największym rynkiem źródłowym, stanowiąc 36% przyjazdów turystycznych z zagranicy.

Międzynarodowe wpływy z turystyki wzrosły o 6,9% osiągając 57,6 mld zł w 2016 r., co stanowi 6% łącznych dochodów z eksportu. Liczba wyjazdów krajowych wyniosła 43,5 mln w 2016 r., co oznacza wzrost o około 9% w stosunku do 2015 r. Większość wyjazdów krajowych odbywała się w postaci krótkich wizyt 2-4 dni (60,9%). Przychody z krajowego obrotu turystycznego wzrosły o 17,8% do 21,8 mld zł w 2016 r. W 2015 roku 252 300 osób było zatrudnionych w sektorze zakwaterowania i gastronomii, w porównaniu z 248 700 w 2014 r.

Zarządzanie i finansowanie turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z  Polską Organizacją Turystyczną (POT) jest odpowiedzialne za sprawy turystyki, w tym zarządzanie i regulacje prawne. Polska Organizacja Turystyczna jest organizacją rządową podległą Ministerstwu Sportu i Turystyki. Jej celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzi zarówno w kraju jak i za granicą. Główne działania POT to: promocja Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, rozwój turystyki krajowej i międzynarodowej, systemy informacyjne oraz inicjowanie, ocena i wsparcie dotycząca planów rozwoju, rewaloryzacja infrastruktury turystycznej. POT ma 14 zagranicznych ośrodków  w ważnych obecnie i perspektywicznych rynkach źródłowych. Wiele aspektów polityki krajowej, które mają wpływ na turystykę, leży poza zakresem odpowiedzialności MSiT. Wiele zadań mających wpływ na rozwój turystyki wchodzi w zakres kompetencji samorządów regionalnych i lokalnych. POT współpracuje na na zasadach partnerskich także z organizacjami  regionalnymi i lokalnymi jako niezależnymi organizacjami zaangażowanymi w promocję i rozwój turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym. Na szczeblu niższym niż krajowy podstawową rolę w rozwoju turystyki odgrywa regionalny samorządy (województwa) i samorządy lokalne (powiaty na szczeblu powiatowym oraz miasta i gminy). Zadania lokalne lub regionalne dzielą się na dwie grupy:
i) zadania sektora publicznego które nie są nałożone przez odpowiednie ustawodawstwo, oraz
ii) zadania zlecone przez administracja rządową.
Zadania zlecone obejmują nadzór, rejestrację, licencjonowanie i zgodność z różne standardy biur podróży i organizatorów wycieczek, przewodników górskich, a także klasyfikacja obiektów hotelowych. Samorząd wojewódzki odpowiedzialny jest za ewidencję i kategoryzację hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. Gminy są odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów pozostałych obiektów noclegowych.

W 2016 r. Budżet Narodowej Administracji Turystycznej wynosił 50,3 mln zł, w tym 39,4 mln zł dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Dodatkowo, konkretne projekty sektora turystyki były wspierane z funduszy strukturalnych UE w latach 2014-2020. Powyższe dane nie obejmują budżetów władz regionalnych i lokalnych, które łącznie przewidywał dodatkowe wydatki w wysokości 198 mln PLN na turystykę w 2016 r.

Polityki i programy turystyczne

Głównym celem polskiej polityki narodowej jest wzmocnienie rozwoju, konkurencyjna i innowacyjna turystyka dzięki wsparciu przedsiębiorstw, organizacji, instytucje i inicjatyw w sektorze turystyki, z poszanowaniem i na zasadzie zrównoważonego rozwoju.To kompleksowe podejście koncentruje się na następujących priorytetowych obszarach:

● Konkurencyjna i innowacyjna turystyka,
● Nowoczesne systemy zarządzania turystyką,
● Wykwalifikowana siła robocza dla branży turystycznej,
● Wkład turystyki w rozwój regionalny i lokalny, zwiększanie znaczenia społecznego i gospodarczego spójność i poprawa jakości życia

„Program rozwoju turystyki do roku 2020” określa cele operacyjne oraz konkretne zadania dla tego sektora, identyfikujące instytucje odpowiedzialne za jego koordynację, realizację i finansowanie. Jeden z głównych projektów opracowanych w celu wdrożenia programu i jego komercjalizacji polskich marek turystycznych poprzez Dom Polskiej Terytorialnej Marki. Dom będzie koordynował politykę turystyczną poprzez tworzenie systematyczne i kompleksowe rozwiązania. Zapewni organizacyjne, finansowe i prawne narzędzia do integracji, koordynacji, komercjalizacji i internacjonalizacji języka polskiego produkty turystyczne oparte na kulturalnym i naturalnym potencjale kraju. To stwarza okazję do lepszej integracji obszarów wiejskich w ramach rozwoju proces kraju, aby zapewnić, że dostarczają niezbędnych dóbr publicznych i są sprzedawane jako unikalne krajobrazy z dobrami kulturowymi i przyrodniczymi. Dom Turystycznych Marek Terytorialnych należy do strategicznych projektów realizowane w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrowie w lutym 2017 r. Zwiększone zainteresowanie turystyką krajową i krótkimi wakacjami Polaków zainspirowało  Ministerstwo Sportu i Turystyki, aby wprowadzić nową kampanię marketingową w 2016 roku o nazwie „Polska Zobacz więcej – Weekend za pół ceny”. Ponad 400 partnerów, w tym kopalnie, muzea, parki rozrywki, ogrody zoologiczne, zamki, pałace, teatry, hotele, schroniska i ośrodki spa przygotowały specjalne oferty za pół ceny na wybrany weekend. Zarówno sektor publiczny, jak i prywatny były zaangażowany w tę nową formę współpracy regionalnej, która oznacza nowe podejście do promowanie zarówno znanych, jak i mniej znanych atrakcji turystycznych. Pierwsza kampania spowodowała, że ponad 60 000 turystów skorzystało z ofert specjalnych. Polska Organizacja Turystyczna postanowiła zorganizować kolejną, w której ponad 77 500 osób zdecydowało się skorzystać z ofert. Podobne weekendy mają się teraz odbywać dwa razy w roku

Turyści zagraniczni wg województw

Województwa o największej liczbie turystów zagranicznych w 2017 roku (Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski
w 2017 roku – Witold Bartoszewicz MSWiA)