strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia turystyki dla Oświęcimia

Start / analizy / Strategia turystyki dla Oświęcimia

Oświęcim – jaka turystyka?

Dla Oświęcimia opracowujemy Strategię Turystyki. Strategia ta ma wspomóc miasto w rozwoju takiej turystyki, która pozwoli wyjść z cienia Muzeum – Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, które własnie obchodzi 70-lecie powstania.
Prace powołanego przez prezydenta Oświęcimia zespołu składającego się z kierownictwa kluczowych instytucji mają pomóc w rozwoju różnych form turystyki w Oświęcimiu, a nie tylko w poszczególnych  placówkach o ugruntowanej pozycji. Doceniamy aaangażowanie, uczestniczącego we wszystkich warsztatach prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.
Czy uczestnicy zechcą spojrzeć na turystykę w Oświęcimiu także z innej strony….konsultacje i ich zaangażowanie to okażą ponieważ prace na Strategią trwają.
Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030″.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie UM Oświęcim

—————————

Studium przypadku – Z. Kruczek  „Atrakcje turystyczne Fenomen, typologia, metody badań”:

Wzrost liczby odwiedzających Muzeum – Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau o 300% w dekadzie 2000–2010.
Teren byłych Obozów Koncentracyjnych w Oświęcimiu-Brzezince (Auschwitz- -Birkenau) to obiekt kulturowy, wpisany na Światową Listę Dziedzictwa w 1979 r. Jest to największy na ziemiach polskich hitlerowski obóz koncentracyjny, uruchomiony na rozkaz Himmlera 14.06.1940 r., następnie rozbudowany.
Obejmował w 1941 r. kompleks obozów: obóz macierzysty (Stammlager), obóz w Brzezince i w Monowicach oraz 45 podobozów. W latach 1942–1944 obozy stały się głównym miejscem masowej zagłady, gdzie torturowano i zabijano Żydów za ich tzw. pochodzenie rasowe. Obok ponad miliona zgładzonych masowo żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci oraz kilkudziesięciu tysięcy Polaków, w Auschwitz zamordowano również z przyczyn rasowych tysiące Romów i Sinti, a także więźniów z innych państw Europy.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone staraniem byłych więźniów, co formalnie potwierdziła ustawa polskiego sejmu z 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu „męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau, w sumie 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W granicach muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau). Na terenie byłego obozu Birkenau starano się zachować stan zbliżony do oryginalnego. Jedynym nowym dużym elementem wprowadzonym na teren tej części obozu był Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu uroczyście odsłonięty w 1967 r. Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. To przede wszystkim osobiste rzeczy przywiezione przez deportowanych i odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. Stanowią one unikatowy zbiór przedmiotów związanych z cierpieniem zarówno ludzi przywiezionych do Auschwitz bezpośrednio na zagładę, jak i tych, których Niemcy zmusili do niewolniczej pracy. To także obiekty związane z życiem więźniów w obozie. Świadczą one o prymitywnych warunkach mieszkalnych i higienicznych, głodzie, ale także o próbach zachowania człowieczeństwa za drutami Auschwitz.

W 2000 roku liczba odwiedzających muzeum kształtowała się poniżej 500 000. Od tego roku obserwujemy dynamiczny i ciągły wzrost liczby odwiedzających (poza niewielkim spadkiem w roku 2008 wywołanym światowym kryzysem w turystyce). W 2010 r. Muzeum i Miejsce Pamięci odwiedziła rekordowa liczba 1,38 mln turystów.  Coraz więcej przyjeżdża do muzeum nie tylko Europejczyków, ale i gości z Dalekiego Wschodu. Więcej tutaj odnotowano w 2010 r. Koreańczyków niż obywateli USA. Ten sukces w zwiększaniu frekwencji przekłada się na zainteresowanie obozem światowych mediów. Codziennie obserwuje się wizyty ekip telewizyjnych i dziennikarzy, w 2010 roku pracowało tu 120 ekip telewizyjnych z 30 krajów. Często realizowane są filmy dokumentalne bądź reportaże, także z udziałem byłych więźniów. Miejsce Pamięci Auschwitz Birkenau odwiedzają goście z całego świata – cudzoziemcy stanowią 60% frekwencji. Wśród nich odnotowano najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii (prawie 7%), a następnie Włoch, Niemiec, Francji, Izraela i Korei Południowej.

Gdybyśmy pod uwagę brali procentowy udział odwiedzających w stosunku do liczby mieszkańców kraju emisyjnego, to okaże się, że najwyższy odsetek dotyczy Polski (1,311%), a w dalszej kolejności Norwegii (0,897%), Słowacji (0,801%) i Izraela (0,793%). W tym przypadku wysoki wskaźnik wiąże się zarówno z ogromnym znaczeniem tego miejsca dla dziedzictwa kulturowego diaspory żydowskiej, jak i umowami między Polską a Izraelem w zakresie organizowania wycieczek do Oświęcimia w ramach obowiązku szkolnego młodzieży żydowskiej.Do zainteresowanych na całym świecie obozem kierowany jest przekaz informacyjny z wykorzystaniem wszystkich mediów, w tym również takich, które do niedawna uchodziły za niekonwencjonalne. Z oficjalnych stron Miejsca Pamięci usytuowanych na portalu społecznościowym Facebook korzysta ponad 50 tys. osób. Krótkie informacje wideo ukazujące najważniejsze wydarzenia w muzeum, które umieszczone są w serwisie You Tube, obejrzano w 2010 r. prawie 45 tys. razy.

Strategia została uchwalona na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dn. 29.08.2018 (Nr LII/1008/18)

Liczba zwiedzających obóz Auschwitz

Zwiedzający obóz Auschwitz w Oświęcimiu wg krajów w 2017 r. (pierwsze 30 krajów)

Najważniejszym wirtualnym narzędziem komunikacji Miejsca Pamięci jest strona internetowa http://pl.auschwitz.org.pl, którą rocznie odwiedza 2,5 mln zainteresowanych.

Liczba odwiedzających Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940-1945 UNESCO:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.385.000 1.430.000 1.485.000 1.534.000 1.725.700 2.0050.650 2.100.000
Strategia turystyki - Oświęcim

Strategia turystyki dla Oświęcimia – konsultacje z instytucjami

 

 

Podobne wpisy