strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl
Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki powstało 4 kwietnia 2003 roku. Pierwszym prezesem organizacji był prof. dr hab. Stanisław Wodejko – kierownik Katedry Turystki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pierwszych latach swojej działalności Stowarzyszenie koncentrowało się na wydawaniu czasopisma naukowego „Studia Turystyczne” i szerokiej działalności naukowej i popularyzatorskiej. Nowy okres działalności Stowarzyszenie rozpoczął się jesienią 2013 roku. Walne Zebranie Członków w poniedziałek 16 grudnia 2013 roku wybrało nowy Zarząd, w którego składzie znaleźli się obok pracowników nauki doświadczeni fachowcy z branży turystycznej. Prezesem SET został prof. dr hab. Zygmunt Kruczek.

Zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki na posiedzeniu Zarządu 14.12.2015.

 

 

Recent Posts