strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Koszaliński Obszar Funkcjonalny – strategia zrównoważonego rozwoju

Start / analizy / Koszaliński Obszar Funkcjonalny – strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju – KOF

Koszaliński Obszar Funkcjonalny tworzony jest przez dziewięć jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego (miasto Koszalin, powiat koszaliński, gminy wiejskie: Mielno, Będzino, Biesiekierz, Świeszyno, Manowo i gminy miejsko-wiejskie: Sianów i Polanów). Partnerami w projekcie są gminy członkowskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz gmina Biesiekierz i Świeszyno, Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Rdzeniem obszaru, wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest Miasto Koszalin. Samorządy podjęły wspólne działania mające na celu wzmocnienia Koszalina, jako ważnego ośrodka miejskiego wobec rosnącej konkurencji innych obszarów w województwie zachodniopomorskim oraz powiązania gospodarczego z tym ośrodkiem poszczególnych gmin w zakresie komunikacji, turystyki i rekreacji. Współpraca ta ma dotyczyć rozwoju obszarów infrastruktury komunikacyjnej, rewitalizację przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz przekształcenie obszarów z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju turystyki i aspiracjami mieszkańców. Wspólne problemy łączące partnerów pozwoliły stworzyć atrakcyjną wizję Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaproponowane projekty nie skupiły się na Koszalinie i obszarze nadmorskim, ale przyczyniają się do równomiernego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru oraz powodują zaangażowanie społeczności w kształt otoczenia będącego ich miejscem pracy, zamieszkania i rekreacji.

Koszaliński Obszar Funkcjonalny ma szansę powstrzymania stagnacji rozwoju,

współpracuje z ościennymi gminami posiadającymi atuty niezbędne do rozwoju (infrastruktura komunikacyjna, turystyczna, tereny do rekreacji i inwestycji). Dokumenty opracowane na podstawie badań analizują problemy i potrzeby. Postawiona diagnoza ma charakter wielopłaszczyznowy, a zbudowana na tej podstawie strategia będzie wspierała rozwój KOF w trzech obszarach: poprzez silną gospodarkę, poprawę spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej obszaru oraz współpracę partnerów KOF.

Przeanalizowano poniższą dokumentację projektową ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanych inwestycji na rozwój powiązań funkcjonalnych obszaru Koszaliński Obszar Funkcjonalny:

  1. Badanie ankietowe z mieszkańcami Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
  2. Wywiady pogłębione z ekspertami lokalnymi Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Prognoza oddziaływania na środowisko
  3. Prezentacja dokumentu pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju KOF”
  4. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
  5. Prezentacja dokumentu „Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF „
  6. Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  7. Mapa inwestycji KOF
  8. Program rozwoju turystyki dla miasta Koszalina na lata 2013-2016
Partnerstwo Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalego

Podobne wpisy