strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Partnerstwo Dzierżoniowskie – Strategia Rozwoju

Start / analizy / Partnerstwo Dzierżoniowskie – Strategia Rozwoju

Partnerstwo Dzierżoniowskie – Strategia Rozwoju

Partnerstwo Dzierżoniowskie tworzone jest przez osiem jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego – wszystkie należące do powiatu dzierżoniowskiego (gminę miejską i gminę wiejską Dzierżoniów, gminy miejskie: Bielawa, Piława Górna i Pieszyce, gminę miejsko-wiejską Niemcza, gminę wiejską Łagiewniki i powiat dzierżoniowski). Rdzeniem obszaru, wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest zespół JST z miastem centralnym Dzierżoniowem (i kształtująca się aglomeracja Dzierżoniów-Bielawa-Pieszyce). Samorządy  podjęły wspólne działania mające na celu wzmocnienie funkcjonalno – przestrzennej integracji i ułatwienie powiązań komunikacyjnych oraz rozwój gospodarczy (zahamowanie drenażu kapitału ludzkiego) i utrzymanie funkcji przemysłowej. Pozwoli to na kształtowanie struktury gospodarczej bardziej odpornej na fluktuacje rynkowe.

Przeanalizowano dokumentację projektową Partnerstwa Dzierżoniowskiego składającego się z poniższych dokumentów:

  1. Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020.
  2. Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 – diagnoza z podsumowaniem.
  3. Analiza SWOT/TOWS Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020.
  4. Harmonogram wdrażania Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020.
  5. Spójność Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 z wybranymi dokumentami planistyczno-strategicznymi.
  6. Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 – projekt wizji i misji.
  7. Raport z badań społecznych na terenie obszaru funkcjonalnego ziemi dzierżoniowskiej.

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami została wykonana starannie, wyczerpująco i poprawnie metodycznie, a jej realizacja przyczyni się do rozwoju gospodarczego w oparciu o bazę wzrastających procesów społeczno – gospodarczych. Dokumenty opracowane zostały na podstawie badań  analizują w sposób dogłębny problemy i potrzeby obszaru partnerstwa. Postawiona diagnoza ma charakter wyczerpujący i wielopłaszczyznowy, a zbudowana na tej podstawie strategia będzie wspierała rozwój partnerstwa
w sześciu obszarach: gospodarki, komunikacji, usługach publicznych, inwestycjach i zagospodarowaniu przestrzennym oraz budowie subregionalnej marki. Ma ona w rezultacie przyczynić się do spełnienia wizji rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej:
„Ziemia Dzierżoniowska to partnerska wspólnota samorządowa, której najcenniejszym zasobem jest kapitał ludzki – będąca atrakcyjnym miejscem do życia,
w dynamicznie rozwijającym się i otwartym regionie Dolnego Śląska – charakteryzująca się konkurencyjną gospodarką,
wysokim poziomem usług publicznych oraz efektywnym i zrównoważonym wykorzystaniem przestrzeni”

Partnerstwo Dzierżoniowskie – dokumentacja strategiczna

Podobne wpisy