strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Miejski obszaru funkcjonalny Słupska

Start / badania / Miejski obszaru funkcjonalny Słupska
Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska  –  diagnoza – strategia – inwestycja . Kolejny projekt realizowany wspólnie z Instytutem Badawczym IPC. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Dębnica Kaszubska. W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz dokumentacje techniczne dla wspólnych inwestycji, które mają być realizowane w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przygotowanie ww. dokumentów poprzedzą analizy, badania i diagnozy oraz konsultacje społeczne.

Informacje o Projekcie: http://www.slupsk.pl/esamorzad/aktualnosci/13086.html

Liderem Projektu jest Urząd Miejski w Słupsku.

Podobne wpisy