strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Lokalny Program Rewitalizacji – Biała

Start / badania / Lokalny Program Rewitalizacji – Biała

Lokalny Program Rewitalizacji Białej

Dla Białej podczas cyklu warsztatów dyskutujemy nad tym jak zabrać się do działań rewitalizacyjnych?
W ich trakcie omawiano:

 • Co to jest rewitalizacja?
 • Proces rewitalizacji w perspektywie  2014 – 2020 i zadania  Zespołu Rewitalizacyjnego.
 • Delimitacja  obszaru zdegradowanego a obszar rewitalizacji oraz Specjalna Strefa Rewitalizacji.
 • Obszar wyznaczony do rewitalizacji i proponowaną listą planowanych przedsięwzięć.
 • Definiowanie i strukturę problemów.
 • Metodę ZOPP (Zielorientierte Projektplanung) lub GOPP (Goal Oriented Project Planning ) – Planowanie Zorientowane na Cel.
  ▪ Metoda ta bazuje na stosowanej przez Komisję Europejską i ONZ metodzie Logical  Framework Approach.
  ▪ Metoda jest często stosowana przy planowaniu strategii rozwoju od poziomu identyfikacji problemów, poprzez określenie celów skończywszy na projektach i wykorzystuje zaangażowanie oraz wiedzę uczestników warsztatów, głównie partnerów społeczno–gospodarczych, a także ekspertów.
 • Instrumentami gminnego programu rewitalizacji o charakterze finansowym.
 • Rolą doradcy w procesie rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji, przez interesariuszy czyli m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, inni mieszkańcy gminy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

.

     

Podobne wpisy